Годишна програма за управление за разпореждане и управление на общинската собственост

Годишна Програма за  управление и разпореждане  с имотите - общинска собственост в Община Каварна за  2019 г.

Приета с Решение № 404 по Протокол № 31 от 2.02.2018 г., допълнена с Решение № 423 по протокол № 32 от 6.03.2018 г, допълнена с Решение № 440 по протокол № 33 от 17.04.2018 г., допълнена с Решение № 475 по протокол № 36 от 26.06.2018 г., допълнена с Решение № 497 по протокол № 37 от 28.08.2018 г., актуализирана с решенията по Протокол № 48  от 30.04.2019 г.