Годишна програма за управление за разпореждане и управление на общинската собственост

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Каварна за 2017 г.

Приета с Решение № 230 по Протокол № 18 от 31.01.2017 г.,  допълнена с  Решение № 285 по протокол № 21 от 25.04.2017 г., допълнена с Решение № 305 по протокол № 23 от 30.05.2017 г.