Административни услуги

Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Технически паспорт – 2 екземпляра в оригинал - Технически паспорт – 1 бр. в електронен вид на CD/DVD - Копие от квитанция за платена такса Срок за предоставяне: 7 дни Такса на услугата: 10,00 лв. Изтегли образец

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление Срок за предоставяне: 7 дни Такса на услугата: Безплатна

Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

02.09.2016

Необходими документи: - Искане по образец - Документ за собственост /Договор за наем/ - Документ за платена такса - Скица / виза - Ситуация – изясняваща графично и с коти разполагането на обекта - Снимка /компютърна визуализация/, визуализация - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: 150,00 лв.

Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

02.09.2016

Необходими документи: - Молба свободен текст - Документ за платена такса Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: 10,00 лв.

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

02.09.2016

Необходими документи: - Молба свободен текст - Документ за платена такса - Документ за собственост - Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице  - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: 10,00 лв.