Административни услуги

Издаване на разрешение за строеж

02.09.2016

Необходими документи: - Искане - Документ за платена такса - Документ за собственост - Виза за проектиране - Три копия от инвестиционния проект - Оценка за съответствие - Предварителни договори с експлоатационните дружества - Актуална скица от СГКК - Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от Іва, ІІра и ІІІ-та категория Срок за...

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление - Нотариално заверена молба-декларация - Документ за собственост или учредено право на строеж - Копие от квитанция за платена такса - Скица от АГКК - Снимка на сградата - Документ за платена такса - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: 100,00 лв.  

Презаверка на скица – виза

02.09.2016

Необходими документи: - Искане - Оригинал на скица - виза - Документ за платена такса Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: 15,00 лв.  

Издаване скица-виза за проучване и проектиране

02.09.2016

Необходими документи: - Искане - Документ за платена такса - Документ за собственост - Актуална скица от кадастралната карта - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: 45,00 лв.  

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление - Документ за собственост - Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/ - Други документи при необходимост - Документ за платена такса Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: 10,00 лв.  

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

02.09.2016

Необходими документи: - Искане - Документ за собственост или учредено право на строеж - Копие от протокола за линия и ниво със съответни заверки /изкоп, цокъл, корниз, било/ - Копие от акт обр.14 за приемане на конструкцията, ако сградата е завършена в груб строеж - Документ за платена такса - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: -...

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

02.09.2016

Необходими документи: - Искане - Документ за собственост - Протокол за определяне на строителна линия и ниво - Заверена заповедна книга - Акт обр. 14 за приемане на конструкцията - Констативен акт по чл. 176 ал. 1 ЗУТ - Документ от Агенцията по кадастъра - Окончателни договори с експлоатационните дружества - Технически паспорт - Скица /схема/ със заснета сграда -...

Презаверка на скица

02.09.2016

Необходими документи: - Искане - Оригинал на скица - Документ за платена такса Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: 5,00 лв.

Издаване на скици за недвижими имоти

02.09.2016

Необходими документи: - Искане - Документ за платена такса - Документ за собственост - Актуална скица от кадастралната карта - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: 15,00 лв.

Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

02.09.2016

Необходими документи: - Искане - Документ за платена такса - Документ за собственост - Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: 10,00 лв.