Административни услуги

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

02.09.2016

- По реда на чл. 195 и чл. 196 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ - Издаване на заповед по чл. 195, ал. 5 от ЗУТ Срок за предоставяне: 30 дни Такса на услугата: Безплатна

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление - Документ за собственост - Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/ - Други документи при необходимост - Документ за платена такса - Разрешение за строеж в оригинал Срок за предоставяне: 7 дни Такса на услугата: 50,0 % от таксата на основното разрешение за строеж

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

02.09.2016

Необходими документи: - Искане, (като инвеститорът декларира реалната себестойност на строителството) - Квитанция за платена такса - Документ за собственост - Виза за проектиране - Други документи при пеобходимост Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: 2 % от строителната стойност

Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Безплатна

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление - Документ за собственост - Екзекутивна документация - Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/ - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Безплатна

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление - Документ за собственост - Проект за изменение - Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/ - Други документи при необходимост - Документ за платена такса Срок за предоставяне: 7 дни Такса на услугата: 10,0 % от таксата към разрешението за строеж

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление - Документ за собственост - Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/ - Скица – предложение - Списък на засегнати имоти - Други документи при необходимост - Документ за платена такса Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: - 25,00 лв. за имоти в населени места - 50,00 лв. за имоти извън населени места

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление - Документ за собственост - Идеен инвестиционен проект - Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/ - Документ за платена такса Срок за предоставяне: 30 дни Такса на услугата: Безплатна

Одобряване на подробен устройствен план

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление - Документ за собственост - Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/ - Проект за ПУП на хартиен и магнитен носител - Съобщение на заинтересовани лица - Съгласувателни писма/становища при необходимост - Други документи - Документ за платена такса Срок за предоставяне: Съгласно чл. 129 от ЗУТ Такса на услугата: -...

Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

02.09.2016

Необходими документи: - Искане - Квитанция за платена такса - Документ за собственост - Виза за проектиране - Три копия от инвестиционния проект - Оценка за съответствие - Предварителни договори с експлоатационните дружества - Актуална скица от СГКК - Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от Іва, ІІра и ІІІ-та категория Срок за...