Административни услуги

Регистрация на пчелни семейства

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление - Декларация Срок за предоставяне: 3 дни Цена на услугата: Безплатна

Продажба на общински нежилищен имот

02.09.2016

Необходими документи: - Искане свободен текст Срок за предоставяне: След процедура: - Решение на Общински съвет - Търг Цена на услугата: По договор

Учредяване на право на прокарване през общински имот

02.09.2016

Необходими документи: - Искане - Документ за собственост /нотариален акт/ - Скица на имота /имотите/ от КККР- копие - Копие на влязъл в сила ПУП / ПП –копие - Списък на засегнатите имоти и площи - Обяснителна записка Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: 1,00 лв./м.л. от трасето

Плащане на наем за общински имот

02.09.2016

Необходими документи: - Договор за наем Срок за предоставяне: Веднага Цена на услугата: По договор

Отдаване под наем на общински имот

02.09.2016

Необходими документи: - Искане свободен текст Срок за предоставяне: След тръжна процедура Цена на услугата: По договор

Издаване на заповед по чл.16 от ЗУТ за право на собственост

02.09.2016

Необходими документи: - Искане - Документ за собственост - Скица от ТУС–актуална регулация - Скица от ТУС–стар кадастър - Скица от КК- демоверсия - Удостоверение за наследници /при нужда/ Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: Бзплатна

Издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка за признаване на право на собственост

02.09.2016

Необходими документи: - Молба - декларация по образец от нотариус - Документ за собственост /при наличие на такъв/ - Скица от КК –актуална - Удостоверение за наследници /при нужда/ Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: 20,00 лв.

Издаване на удостоверение, че имота не е общинска собственост

02.09.2016

Необходими документи: - Искане - Документ за собственост - Скица от КК –актуална - Удостоверение за наследници /при нужда/ Срок за предоставяне: 14 дни Цена на услугата: Обикновена – 5,00 лв. Бърза- 7,00 лв. Експресна – 10,00 лв.

Издаване на удостоверение за реституционни претенции на недвижим имот

02.09.2016

Необходими документи: - Искане - Документ за собственост - Скица от КК –актуална - Удостоверение за наследници /при нужда/ Срок за предоставяне: 14 дни Цена на услугата: Обикновена – 5,00 лв. Бърза- 7,00 лв. Експресна – 10,00 лв.

Издаване на заверено копие от документ, издаден от община Каварна

02.09.2016

Необходими документи: - Искане свободен текст Срок за предоставяне: 14 дни Цена на услугата: 1,00 лв. на страница