Административни услуги

Отдаване под наем на общински имот

02.09.2016

Необходими документи: - Молба свободен текст Срок за предоставяне: След тръжна процедура Цена на услугата: По договор

Издаване на заповед по чл.16 от ЗУТ за право на собственост

02.09.2016

Необходими документи: - Молба по образец - Документ за собственост - Скица от ТУС–актуална регулация - Скица от ТУС–стар кадастър - Скица от КК- демоверсия - Удостоверение за наследници /при нужда/ Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: Бзплатна

Издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка за признаване на право на собственост

02.09.2016

Необходими документи: - Молба - декларация по образец от нотариус - Документ за собственост /при наличие на такъв/ - Скица от КК –актуална - Удостоверение за наследници /при нужда/ Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: 20,00 лв.

Издаване на удостоверение, че имота не е общинска собственост

02.09.2016

Необходими документи: - Искане по образец - Документ за собственост - Скица от КК –актуална - Удостоверение за наследници /при нужда/ Срок за предоставяне: 14 дни Цена на услугата: Обикновена – 5,00 лв. Бърза- 7,00 лв. Експресна – 10,00 лв.

Издаване на удостоверение за реституционни претенции на недвижим имот

02.09.2016

Необходими документи: - Искане по образец - Документ за собственост - Скица от КК –актуална - Удостоверение за наследници /при нужда/ Срок за предоставяне: 14 дни Цена на услугата: Обикновена – 5,00 лв. Бърза- 7,00 лв. Експресна – 10,00 лв.

Издаване на заверено копие от документ, издаден от община Каварна

02.09.2016

Необходими документи: - Молба свободен текст Срок за предоставяне: 14 дни Цена на услугата: 1,00 лв. на страница

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

02.09.2016

Необходими документи: - Документ за собственост /Договор за наем/ - Ситуационно решение - Снимки, колажи и др. материали, доказващи адаптацията на РИЕ в градската среда - Конструктивен проект – при необходимост - Инсталационен проект за ел. част в случаите на светлинна реклама - Други документи при необходимост - Документ за платена такса Срок за предоставяне: 14...

Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания на строежите от ОбЕСУТ по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление - Документ за собственост - Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/ - Инвестиционен проект на строеж V категория до 100 м² - Документ за платена такса - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 30 дни Такса на услугата: 1,00 лв. на м² /кв. м./

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление - Документ за собственост - Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/ - Доказателство, че не е постигнато съгласие между собствениците на поземлени имоти - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Безплатна

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление - Документ за собственост - Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/ - Проект за делба - Пруги документи при необходимост - Документ за платена такса Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: 10,00 лв.