Административни услуги

2118-Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

18.08.2017

Необходими документи: - Заявление по образец - Протокол от проведено общо събрание на етажната собственост Срок за предоставяне: 14 дни  Такса на услугата: Безплатна Изтегли образец    

2025-Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

18.08.2017

Необходими документи: Искане свободен текст, с приложени към него следните документи: - Документ за собственост - Проект за подробен устройствен план - Инвестиционен проект - Оценка за съответствие - Предварителни договори с експлоатационните дружества - Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от Іва, ІІра  и ІІІ-та категория - Документ за...

2667-Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

18.08.2017

Необходими документи: - Заявление по образец - Три екземпляра от план за безопасност и здраве (ПБЗ) - Три екземпляра от план за управление на строителните отпадъци (ПУСО) - Други Срок за предоставяне: 14 дни  Такса на услугата: - Размерът на таксата, съгласно чл. 95, т. 25 (одобряване на ПУСО) от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени...

2517-Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

18.08.2017

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост - Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице  - Други доказателства (копие от скица, ПУП и др.) Срок за предоставяне: 14 дни  Такса на услугата: Размерът на таксата, съгласно чл. 95, т. 5 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на...

Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производител в областна дирекция „Земеделие”

02.09.2016

Необходими документи: - Анкетни формуляри Срок за предоставяне: 1 ден Цена на услугата: Безплатна

Издаване на удостоверение за собственост на имот от емлячен регистър

02.09.2016

Необходими документи: - Искане свободен текст - Удостоверение за наследници Срок за предоставяне: 14 дни Цена на услугата: - Обикновена - 5,00 лв. - Бърза- 7,00 лв. - Експресна – 10,00 лв.

Издаване на заповед за отписване на имот от актовите книги за имотите общинска собственост, или за възстановен общински имот

02.09.2016

Необходими документи: - Искане свободен текст - Документ за собственост - Скица от ТУС–стара регулация - Скица от ТУС–стар кадастър - Скица от КК- демо-версия - Удостоверение за наследници /при нужда/ Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: Безплатна

Продажба на конкурсни документи

02.09.2016

Необходими документи: - Няма Срок за предоставяне: Веднага Цена на услугата: 50,00 лв.

Продажба на тръжни документи за отдаване под наем на имот

02.09.2016

Необходими документи: - Няма Срок за предоставяне: Веднага Цена на услугата: 10,00 лв.

Продажба на тръжни документи за продажба на имот

02.09.2016

Необходими документи: - Няма Срок за предоставяне: Веднага Цена на услугата: 50,00 лв.