Административни услуги

Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производител в областна дирекция „Земеделие”

02.09.2016

Необходими документи: - Анкетни формуляри Срок за предоставяне: 1 ден Цена на услугата: Безплатна

Издаване на удостоверение за собственост на имот от емлячен регистър

02.09.2016

Необходими документи: - Искане свободен текст - Удостоверение за наследници Срок за предоставяне: 14 дни Цена на услугата: - Обикновена - 5,00 лв. - Бърза- 7,00 лв. - Експресна – 10,00 лв.

Издаване на заповед за отписване на имот от актовите книги за имотите общинска собственост, или за възстановен общински имот

02.09.2016

Необходими документи: - Молба свободен текст - Документ за собственост - Скица от ТУС–стара регулация - Скица от ТУС–стар кадастър - Скица от КК- демо-версия - Удостоверение за наследници /при нужда/ Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: Безплатна

Продажба на конкурсни документи

02.09.2016

Необходими документи: - Няма Срок за предоставяне: Веднага Цена на услугата: 50,00 лв.

Продажба на тръжни документи за отдаване под наем на имот

02.09.2016

Необходими документи: - Няма Срок за предоставяне: Веднага Цена на услугата: 10,00 лв.

Продажба на тръжни документи за продажба на имот

02.09.2016

Необходими документи: - Няма Срок за предоставяне: Веднага Цена на услугата: 50,00 лв.

Регистрация на пчелни семейства

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление - Декларация Срок за предоставяне: 3 дни Цена на услугата: Безплатна

Продажба на общински нежилищен имот

02.09.2016

Необходими документи: - Молба свободен текст Срок за предоставяне: След процедура: - Решение на Общински съвет - Търг Цена на услугата: По договор

Учредяване на право на прокарване през общински имот

02.09.2016

Необходими документи: - Молба по образец - Документ за собственост /нотариален акт/ - Скица на имота /имотите/ от КККР- копие - Копие на влязъл в сила ПУП / ПП –копие - Списък на засегнатите имоти и площи - Обяснителна записка Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: 1,00 лв./м.л. от трасето

Плащане на наем за общински имот

02.09.2016

Необходими документи: - Договор за наем Срок за предоставяне: Веднага Цена на услугата: По договор