Устройство на територията и общинска собственост

Стратегия за управление на общинската собственост

Стратегия на община Каварна за управлението на общинската собственост за периода 2015-2019 г. Приета с Решение № 33 по протокол № 5 от заседанието на Общински съвет– Каварна, проведено на 29.01.2016 г.

Годишна програма за управление за разпореждане и управление на общинската собственост

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Каварна за 2016 г. Приета с Решение №34 по протокол № 5 от заседанието на Общински съвет – Каварна, проведено на 29.01.2016 г. , допълнена с Решение №53 по протокол №6 от 1.03.2016 г., допълнена с Решение №76 по протокол №7 от 29.03.2016 г., допълнена с Решение №204 по протокол №16 от 29.11.2016 г., допълнена с…

Земеделска земя

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ОБЩИ ПРАВИЛА 1. Собственикът свободно избира начина на ползване на земеделските земи според тяхното предназначение. При ползване на земята той е длъжен да не уврежда почвата и да спазва санитарно-хигиенните, противопожарните и екологичните норми. 2. Собствениците и ползвателите са длъжни да опазват съществуващите върху земята им археологически обекти, културни ценности,…

Пасища и мери

Разпределение на пасища, мери и ливади (ПМЛ) от ОПФ и ДПФ- чл.37и от ЗСПЗЗ • Правоимащи лица – на собственици или позватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни , регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, с регистрирани животни, които нямат данъчни задължения , както и към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд , общинския поземлен…

Контакти

За контакти: Отдел "Устройство на територията и инвестиции" Телефони: 0570 81822 0570 81811 Отдел "Общинска собственост и икономическо развитие" Телефони: 0570 81819 0570 81806