Социални звена

2e580fd402634b117400c195e93b9763.jpg

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Адрес:

гр.Каварна 

ул. "Ст.Караджа" № 35

Ръководител:

Силвия Ляпова

Телефон:

0570/901 97

Е-mail:

kavarna1@sonikstart.eu

Центърът за обществена подкрепа е делегирана от държавата дейност, управлението е предоставено на фирма „СОНИК СТАРТ” ООД. В центъра се предлагат комплекс от социални услуги, насочени към превенция на изоставянето на деца, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца в биологичното семейство, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. В центъра се усъвършенстват разнообразен спектър от социални услуги за деца и семейства, в подкрепа на специфичните им нужди и личностно им развитие. Основната цел е подобряване качеството на живот на потребителите в семейната и социалната среда. Развитие на техните ресурси чрез информиране, насочване,консултиране, превенция, както и ангажиране на широката общественост със социално значими теми. Постигане на устойчиво взаимодействие между партньори, работещи в сферата на закрила на детето. Основни принципи на работа Зачитане на личността и съобразяване преди всичко с най-добрия интерес на детето; Осъществяване на дейности, насочени към осигуряване на подходяща семейна среда и подготвени възрастни, които да осигурят адекватни грижи; Осигуряване на пълноценно участие в живота на обществото развитие на независимост и възможност за самостоятелност; Работа в екип и междуинституционално сътрудничество; Поверителност и доверителност; Потребители Потребителите на услугите са деца и семейства в риск от общността на територията на Община Каварна на които се предоставят алтернативни на стандартната грижа социални услуги в общността. Подпомагане и подкрепяне деца и семейства в риск, за изграждане на здрава семейна среда и взаимоотношения. Предотвратяване на изоставянето на деца от биологичните им родители, неглижирането и малтретирането на деца и възрастни. Кандидати за приемни семейства, утвърдени приемни семейства с настанени деца, кандидат-осиновители и семейства на осиновители в следосиновителен период. Семейства от общността, които търсят съвети и подкрепа при отглеждането и възпитанието на децата си и др. Капацитет Капацитетът на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ е 25 потребители.

Основни дейности

1. Превенция:

• Семейно консултиране и подкрепа;

• Пре-натална и пост-натана грижа;

• Семейно планиране;

• Превенция на насилието и подкрепа на деца и жени, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране.

2. Реинтеграция и работа с деца от специализирани и институции

• Обучения в умения за самостоятелен живот и социална интеграция;

• Деинституционализация и реинтеграция.

3. Превенция на отклоняващото се поведение при децата и работа с деца с отклоняващо се поведение

• Извънкласни занимания и дейности за деца с отклоняващо се поведение;

• Образователни програми за правата и задълженията на гражданите и санкциите при нарушаването им;

• Консултиране и подкрепа за деца с отклоняващо се поведение и семействата им.

4. Превенция на отпадане от училище и подкрепа за деца на улицата

•Превенция на отпадането от училище, изграждане на мрежа за работа с педагогическите съветници, организирането на занимални за учениците, ангажирането на учителите в превантивни дейности, организиране на различни събития за учениците с развлекателна, занимателна и обучителна цел; социални дейности, насочени към социална интеграция, възстановяване на контактите със семейството, или насочване към социалните услуги на Отделите за закрила на детето.

Добрите практики Прилагане на Програма „Професионално ориентиране” Стажантска програма, подпомагаща кариерното развитие в областта на социалната сфера Доброволческа програма за една по-добра алтернатива пред младите хора Лятна ваканционна програма за потребителите и доброволците Кампанийна дейност на регионално и национално ниво Организиране на конкурси, изложби, семинари и други мероприятия Провеждане на пленери, кръгли маси и други обществени форуми Обмяна на опит, иновативни подходи, стратегии и идеи в работата, провокиращи общественост, партньори и приятели Международен обмен

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - КАВАРНА

Адрес:

9650 гр. Каварна 

ул. „Г. С. Раковски” 13

Телефон:

0570 85738

Домашен социален патронаж – Каварна извършва комплекс от социални услуги на територията на Община Каварна, които се предоставят в общността. Капацитетът на заведението е 120 лица. Право на ползване на социални услуги от ДСП имат хората навършили 60 годишна възраст, хора с увреждания с определена намалена работоспособност над 71 %, деца с увреждания, които са затруднени да организират своя бит, но водят относително самостоятелен живот. С предимство при приемане се ползват лица над 75 годишна възраст, както и ветераните от войните. Дейността на социалното заведение е насочена към подпомагане лицата от третата възраст и тези, нуждаещи се от специални грижи, които не са в състояние да организират и задоволяват своите жизнени потребности в обичайна домашна среда. Предоставените социални услуги от ДСП са: - доставяне топла и разнообразна храна по домовете; - поддържане на лична хигиена и хигиена в жилищните помещения обитавани от обслужвания; - помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома или извън него; - битови услуги - закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на данъци, такси, заплащане на сметки за електрическа и топлинна енергия, телефон и др. със средства на потребителя; - други Дейността в ДСП се извършва от 9 души квалифициран и помощен персонал. Документи за кандидатстване се получават на посочения адрес на социалното заведение.

ДВХУИ ”СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” - С. БЪЛГАРЕВО

Адрес:

с. Българево

Община Каварна

Директор:

Зорница Матеева-Белчева

Телефон: 0570/ 8 42 04

Е-mail:

dvui_77@abv.bg

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Свети Пантелеймон” - с. Българево, община Каварна, се намира в Североизточна България – на 5 км от с. Свети Никола, на 15 км от с. Българево и на 20 км от Общинския център –гр. Каварна. Създаден е през 1965 г. и е разположен върху равнинен терен с площ около 150 декара. Капацитетът на дома е 120 места. Потребителите на социални услуги са настанени в три сгради /две двуетажни и една едноетажна/, като всяка сграда е обособена като отделен жилищен блок със спални помещения, санитарни възли, стаи за санитарите, склад, занимални и зали за трудотерапия. Общият брой на спалните е 34. Трите жилищни сгради са модерно оборудвани и обзаведени с дървени легла, шкафове и скринове. Във всяка стая има телевизор с цифрова телевизия. За разнообразяването и запълването на ежедневието на потребителите се грижат социални работници, педагози, психолог и трудотерапевти. За осъществяване на социалните дейности домът разполага с: - Занимални (във всеки блок), обзаведени със столове, маси, телевизори, DVD, касетофон, шкафове. Там домуващите прекарват свободното си време в гледане на телевизионни филми и предавания, слушане на музика, плетене и водене на разговори и беседи. - Зали за трудотерапия, обзаведени с маси, столове, телевизор, DVD, касетофон, шкафове. Там потребителите, с помощта на трудотерапевтите, провеждат занимания като: рисуване, апликиране, бродиране, писане, редене на пъзели, мозайки, конструктори, декорации и саморъчно изработени украси за стаите, изработване на картички, сувенири, мартеници и др. Социалната институция разполага със самостоятелно обособена сграда за рехабилитация и трудотерапия, в която ежедневно се провеждат занимания с педагог и трудотерапевтични занимания в сформираните за целта групи по интереси, като: група по арттерапия, група по музикотерапия, група по конструктивни дейности. През пролетно-летния сезон трудотерапевтичните занимания се разнообразяват и със занимания в създадените за целта зеленчукови и цветни градини на дома. Освен трите жилищни сгради, домът разполага още и със здравен пункт, кухня - столова, административна сграда, складове за материали. За създаване на условия, близки до домашните, на настанените лица в дома, се грижат 65 работници и служители.

КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА

Клубовете на пенсионера са вид форма за социална интеграция и социална услуга в общността. Те имат за цел да съдействат и поддържат социални контакти и по-висок жизнен стандарт на пенсионерите от Община Каварна. За защита на своите интереси, права, престиж и достойнство, пенсионерските от кубовете се обединиха в „Съюз на пенсионерите”, който е член на „Националното сдружение на пенсионерите”. Основната цел на сдружението, е обединение на пенсионерите в масова обществена организация за защита на интересите, достойнството и равнопоставеността пред закона. За провеждане на своите занимания и мероприятия, клубовете на пенсионера имат добре поддържани клубни бази, в някои от които има и уредници. Разходите по издръжката им се поема от общината, а някои мероприятия се финансират от спонсори. В клубовете на пенсионера хората от третата възраст провеждат своите разговори, дискусии по актуални събития, гледат телевизия, слушат музика, играят табла, шах, карти и др. Организират се срещи със сродни клубове от други населени места от общината, страната и чужбина, отбелязват се национални и лични празници на членовете на клуба, провеждат се мероприятия свързани със здравната и социална култура на членовете, провеждат се екскурзии, излети, посещение на театър, опера, оперета и др. Съвместно с читалищата от селата, клубовете на пенсионера от град Каварна развиват своята културно-масовата дейност. Подготвят участия в национални прегледи на художествената самодейност, фестивали на пенсионерските и читалищните колективи от където печелят престижни награди. Изявите им се свързват с участие в фолклорния събор ”Песни и танци от Слънчева Добруджа” в с. Дебрене, фестивала на „Троянската сливова” гр. Троян, „Ден на хляба и виното” в гр. Сухиндол, фестивал „Огненият Дунав” , организиране на общински празници под надслов „Да бъдем приятели”и др. На територията на Община Каварна са разкрити и функционират 18 клуба на пенсионера, в които членуват над 450 лица в пенсионна възраст, които се посещават и от хора с увреждания.

Прикачени файлове