Проект № BG05M9OP001-2.002-0170-C01 „Независим живот за гражданите на Каварна”

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0170-C01 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КАВАРНА”

 

Община Каварна е бенефициент по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 ”Независим живот” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., договор № BG05M9OP001-2.002-0170-C01 ”Независим живот за гражданите на Каварна”.

Продължителността на проекта е 21 месеца от 01.02.2016 г. до 31.10.2017 г., като в рамките на 18 месеца считано от 03.05.2016 г. до 31.10.2016 г. ще се предоставят интегрирани здравно-социални услуги.

За проекта

01.02.2016

Общата стойност на Проекта е 499 609,10 лв. и се реализира с финансовата подкрепа на Европейският съюз чрез Европейския социален фонд. Общата цел на Проекта е създаване и утвърждаване на иновативен модел за предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността или в домашна среда, осигуряващи по-високо качество на живот на хората с увреждания, техните семейства и възрастни хора от община...

Стартира втори етап на прием на документи по проект "Независим живот за гражданите на Община Каварна"

09.02.2017

От 13 февруари  до 24 февруари 2017 година в община Каварна, ет.2, стая 312 ще се приемат заявления от кандидати за потребители и кандидати за лични асистенти и домашни помощници по проект „Независим живот за гражданите на Община Каварна”. Кандидати за ползватели на социалната услуга „Личен асистент" и „Домашен помощник" са: - хора с увреждания с...

На 31.10.2017 г. приключи изпълнението на дейностите по проект "Независим живот за гражданите на Каварна"

01.11.2017

  ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0170-C001 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КАВАРНА” На 31.10.2017 г. приключи изпълнението на дейностите по проект "Независим живот за гражданите на Каварна", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на...