СТАРТИРА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

Агенция за социално подпомагане в партньорство с Община Каварна стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа”, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 “Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.
 Целта на проекта е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социално изключване и бедност.
Целеви групи по проекта:
• Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
• Семейства на деца, с увреждания;
• Самотно живеещи тежко болни лица.
  Предоставяне на  социалната услуга „Личен асистент” включва осигуряване на достъп до интегрирани социални и здравни услуги на основание извършена индивидуална оценка на кандидат-потребителите от служители на Дирекция „Социално подпомагане” - Каварна.
По проекта ще бъдат назначени на срочни трудови договори лични асистенти, които не са придобили право на пенсия по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, съобразявайки се с предпочитанията на потребителите на услугата. Един личен асистент обслужва 1 (един) или повече потребители на услугата.
Продължителността на проектните дейности е 13 месеца, от които срокът на предоставяне на социалната услуга „Личен асистент" е 10 месеца.
Във връзка с реализацията на Проект „Нови възможности за грижа” по който Община Каварна е партньор, Ви уведомяваме, че подаването на заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти стартира на - 27.03.2015 г. Срокът за подаване на заявления е 10 работни дни /краен срок - 09.04.2015 г./. 
Образците на заявления ще се получават и подават в Община Каварна ет.2, стая 312. Същите могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Каварна.

 

Прикачени файлове