Стартира приема на заявления за участие в проект "Независим живот за гражданите на Община Каварна" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0170-C001

От 1 до 19 февруари 2016 година в община Каварна, ет.2, стая 312 ще се приемат заявления от кандидати за потребители и кандидати за лични асистенти и домашни помощници по проект „Независим живот за гражданите на Община Каварна”.
Кандидати за ползватели на социалната услуга „Личен асистент" и „Домашен помощник" са хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване или лица, ползващи социални услуги по процедура "Нови алтернативи".

Кандидатите за потребители подават в общинска администрация заявление по образец, придружено със следните документи:
• документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие);
• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза, или друг медицински документ, доказващ, че кандидадтът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
• удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
• други документи.
За лични асистенти и домашни помощници по проекта е препоръчително да бъдат наемани лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл. 68 от КСО, като могат да кандидатстват безработни лица, трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд или неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Кандидатите за лични асистенти и домашни помощници подават в общинска администрация заявление по образец, придружено със следните документи:
• документ за самоличност (копие);
• автобиография;
• документи за придобитата образователна степен;
• служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
• служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
• пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
• копие от  удостоверение за преминато обучение (при наличие).

За допълнителна информация: Отдел „Социална политика и интеграция на малцинствата“, тел. 0570/818-37; 

Проект "Независим живот за гражданите на Община Каварна" е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд