Проект: SH-K-B/1-1.4-006 „Подкрепа за подобряване на услуги, свързани с туризма на територията на Община Каварна”

Стартира изпълнението на проект „Подкрепа за подобряване на услуги, свързани с туризма на територията на Община Каварна”, финансиран от Европейски Фонд за Рибарство 2007 – 2013. Проектът се реализира с ДБФП: 440/22.10.2014 на стойност 129 595,65 лв.
Мярка BG MIRG SH-K-B/1-1.4. Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности на Местна стратегия за развитие местна инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик“.
Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по Приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013 Република България
Продължителност на проекта: 8 месеца.
Общата цел на проекта е да се повиши качеството на жизнената среда в рибарската общност и условията за туризъм.
Специфични цели на проекта са повишаване на сигурността свързана с морето на рибарската общност, туристите и населението в община Каварна и подобряване на достъпа до туристически атракции в гр. Каварна

Проектните дейности включват:
• Доставка на влекач и машина за почистване на плажове  Поддръжката на плажната ивица ще се извършва ежедневно с машина за почистване. Подготовката на плажа ще се извършва от влекач – трактор и машината за почистване. 
• Доставка на спасителна моторна лодка. Дейността ще подпомогне обезпечаването на сигурността на рибарската област, туристите и населението в гр.Каварна, чрез доставка на моторната лодка и спасително оборудване. 

Очакваните резултати от изпълнение на проекта са:
• Повишаване на броя туристите в рибарската общност.
• Подобряване на условията за отдих и почивка на местната общност.
• Подобряване на качеството на живот в рибарската област.
• Повишаване на сигурността свързана с морето  на рибарите и туристите .
• Популяризиране на дейностите по проекта и финансирането.