Проект: SH-K-B/1-1.3-004 „Обособяване на места за продажба на продукти от риболов и аквакултури в с.Българево, общ.Каварна”

Община Каварна стартира проект „Обособяване на места за продажба на продукти от риболов и аквакултури в с.Българево, общ.Каварна”. Проектът се реализира с ДБФП:439/22.10.2014 г. на стойност 105 603,77 лв.
МЯРКА BG MIRG SH-K-B/1-1.3. Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура от Местна стратегия за развитие местна инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик“.
Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по Приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013 Република България.
Продължителност на проекта: 6 месеца
Основната цел на проекта е да повиши ефективността и конкурентоспособността на заетите в сектор “Рибарство и аквакултури“ на територията на община Каварна.
Специфични цели на проекта:
1. Повишаване на добавената стойност на продуктите от риболов и аквакултура при заетите от сектор «Рибарство и аквакултури»;
2. Модернизиране и оптимизиране на дейностите, чрез обособяване на места за продажба на продукти от риболов и аквакултури;
3. Разширяване на пазарната реализация и по-висока доходност, чрез създаване на обособени места за продажба;
4. Скъсяване на веригата на доставка. 
5. Повишаване приходите на заетите в сектор «Рибарство».
6. Създаване на обособени мeста за продажба на продукти от риболов и аквакултура.

Очакваните резултати с дългосрочно въздействие от изпълнение на проекта са:
• ефективен, модерно функциониращ, конкурентоспособен сектор “Рибарство и аквакултура“ в рибарската област Шабла – Каварна – Балчик;
• създадени места за продажба на продукти от риболов и аквакултури;

Проектните дейности включват:
• Изработка, доставка и монтаж на павилиони тип „контейнер” за продажба на продукти от риболов и аквакултура, павилион за видеонаблюдение и павилион – санитарен;
• Доставка и монтаж на оборудване павилиони тип „контейнер” за продажба на продукти от риболов и аквакултура, павилион за видеонаблюдение и павилион – санитарен;
• Доставка и монтаж на техника за видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника;
• Изработка, доставка и монтаж на маси за продажба на плодове и зеленчуци;
• Доставка на ледогенератор;
• Закупуване на работно облекло и консумативи;
• Рекламно-информационна кампания и визуализация на проекта.