Проект на Община Каварна, чрез процедура директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „ Осигуряване на топъл обяд” на територията на Община Каварна

undefined

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА


АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

            

Одобриха проект на Община Каварна, чрез процедура директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „ Осигуряване на топъл обяд” на територията на Община Каварна.
Реализацията на настоящия проект има за цел намаляване на бедността чрез осигуряване на обяд на лица, живеещи във висока степен на бедност и социална изолация. В продължение на шест месеца – ежедневно, след извършване на подбор, на 200 представители на целевите групи от Община Каварна, ще бъде предоставен топъл обяд, състоящ се от супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии и десерт. Фирмата-изпълнител ще бъде отговорна за приготвяне на топлия обяд, с който ще се предостави разнообразно седмично меню и балансирано хранене на целевите групи, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене, съответно изискванията на БДС. Предвиденият срок за изпълнението на проекта е от 01.11.2016г. до 30.04.2017г. вкл.
Стартира и прием на заявления от кандидат-потребители за ползване на социална услуга в изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд” в Община Каварна.
Основна целева група: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане: лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция „Социално подпомагане”-Каварна; самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото или труда си и получават пенсии в минимални размери- за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии, несвързани с трудова дейност; скитащи и бездомни деца и лица; лица от уязвими групи-граждани на трети страни, по смисъла на §1, т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Документите за кандидатстване са: Заявление – декларация за ползване на услугата- /по образец/; Документ за самоличност- /за справка/.
Първоначален срок за подаване на документите –от 05 октомври до 24 октомври 2016г.
Ще бъде извършен подбор, като списък с одобрените кандидат – потребители на услугата ще бъде качен на сайта на общината и изнесен на информационното табло в деловодството на Община Каварна и в кметството на населеното място.
Процедурата за прием на документи за кандидат –потребители продължава през целия период за реализирането на проекта, подали заявления-декларация след 24 октомври 2016г. и попадащи в горепосочените целеви групи, ще бъдат включени допълнително при наличие на свободни места.
Заявления – декларации за кандидатстване за социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд” следва да се подават в Деловодството на Община Каварна, ет.1.

Прикачени файлове