ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0170-C01 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КАВАРНА”

KavarnaProjectImage.jpg

Община Каварна и през месец октомври продължава изпълнението на проектните дейности по проект "Независим живот за гражданите на Каварна", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
От началото на предоставянето на интегрираните услуги по проекта са преминали общо 98 потребители и 62 лични асистенти и домашни помощници. Към момента в проекта участват 91 потребители, за които се грижат 58 лични асистенти и домашни помощници, 1 медицинска сестра,1 психолог и 1 социален работник. 
Медицинската сестра по проекта е извършила 88 посещения в дома на потребителите. При посещенията се осъществява измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура), както и други манипулации допустими в домашни условия. Медицинският специалист провежда и консултации за спазване на хигиенно- диетичен режим, дава напътствия за предпазване от развитие на декубитуси. При необходимост осъществява връзка с личния лекар на потребителя.
Продължава предоставянето на групова и индивидуална супервизия на персонала от Звеното за услуги в домашна среда. Те дават възможност на личните асистенти и домашните помощници за систематизиране, обмяна, осмисляне и развитие на опита при предоставяне на услугите.
Оказва се и индивидуална психологическа подкрепа на потребителите на услугите и техните семейства, съобразно индивидуалната им потребност.
През изминалия месец екипа на звеното за услуги в домашна среда посетиха домовете на 40 потребители на интегрирани услуги. При посещението е извършен освен вътрешен контрол на предоставяните на услуги, така и социално консултиране. Всички те споделят, че са изключително доволни от предоставяните интегрирани услуги. Посочват, че грижите на личните асистенти и домашни помощници подобряват качеството им на живот и им осигуряват едно по-достойно съществуване.
                                           
                                                                                                                     От екипа на проекта