ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

c9ed607ba5d57c2beaeff8965ee6b8dc.jpg

През месец Март 2015 г. в община Каварна стартира изпълнението на Проект №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C001 „Нови възможности за грижа“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките русурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Община Каварна е партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане – София.
Целта на проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване последиците от социалното изключване и бедността.
Чрез дейностите по проекта се цели да се подобри достъпът до основни социални и здравни услуги, като така ще се постигне независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора.
В рамките на срока са подадени 85 заявления от кандидат-потребители и 63 заявления от кандидати за лични асистенти.
Всички кандидат потребители бяха посетени от служители на Дирекция „Социално подпомагане“, за оценка на потребностите за всеки кандидат-потребител по критерии, съгласно Методика за извършване на оценка на потребностите от услугата „Личен асистент“ и определяне на индивидуален месечен бюджет, утвърдена от ръководителя на Проекта в АСП. На база изготвената оценка Комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Каварна, извърши класиране на кандидат-потребителите на социалната услуга, съобразно изготвените критерии, а именно: здравословното състояние на кандидат-потребителя, обкръжение на кандидат-потребителя /дали потребителя е самотноживеещо лице или живее с близки/ и необходимостта на кандидат-потребителя от социални услуги по дейности за подкрепа.
На 01.06.2015 г. бяха сключени договори за обслужване с първите 21 потребители и избраните от тях лични асистенти, като от тях 3 са деца. 18 лични асистенти обслужват по един потребител, а един личен асистент обслужва двама.
През месец ноември 2015 г. от услугата са се възползвали 20 потребители, обслужени от 18 лични асистенти. 
През същия месец в община Каварна е извършен вътрешен контрол от екипа на проекта, по предварително одобрен график, по отношение на предоставянето на социалната услугата от личните асистенти – договорените дейности, начина и времето на изпълнението им.
Резултати от проверките и пълният текст може да видите в прикачения файл.

 

Прикачени файлове