Община Каварна стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата "Личен асистент" по проект "Нови възможности за грижа"

2016-01-26.jpg

Община Каварна, партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект „Нови възможности за грижа“ стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“ 
В изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа” се наемат медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба №1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги. 
Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” подават Заявлениe (Приложение №1) по настоящ адрес в община Каварна от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително. Образците на заявления ще се получават и подават в Община Каварна ет.2, стая 312. Същите могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Каварна. 
Кметът на общината ще сформира със заповед Комисия за подбор на медицински специалисти. Комисията ще организира приема на документи от кандидатстващите медицински специалисти, осигурявайки необходимите условия и ресурси, като паралелно с това провежда интервю с тях за преценка на професионалните им умения и лични качества.
В хода на интервюто кандидатите за медицински специалисти се информират за ангажиментите и основните им задължения, които са съобразени със заложените по проекта дейности за подкрепа, свързани с осигуряване на здравни услуги. Преценяват се възможностите за ангажиране по проекта, съобразно основната трудова заетост на кандидатите и личните им качества чрез стандартизирано интервю с отворени въпроси.
 Медицинските специалисти, които не са трудово заети могат да бъдат наети чрез договор за услуга (граждански договор) или трудов договор. Максимална месечна заетост до 168 часа. 
 В случай, че медицинският специалист е трудово зает наемането му по проекта може да бъде осъществено чрез сключване на договор за услуга (граждански договор) при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки или чрез втори трудов договор, при спазване разпоредбите на Кодекса на труда. Максимална месечна заетост до 80 часа. 
 Продължителността на посещение на един адрес и предоставяне на здравните услуги е до два часа.
 Възнаграждението за извършването на здравните услуги предоставяни от медицинските специалисти, независимо от вида на сключения договор, е в размер на 4 лв. (четири лева) на час. 
Кандидатите, одобрени за назначаване ще предоставят социалната услуга „Осигуряване на достъп до здравни услуги" в рамките на 1 месец от 01.02.2016 г. – 29.02.2016 г. ​