Община Каварна стартира прием на заявления по проект „Топъл обяд Каварна-2016“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „ Осигуряване на топъл обяд 2016-2020 “ 
BG05FMOP001-03.002


ОБЩИНА КАВАРНА СТАРТИРА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО 
ПРОЕКТ „TОПЪЛ ОБЯД КАВАРНА - 2016”

Община Каварна уведомява всички заинтересовани граждани, че стартира нов прием на заявления по проект „Tопъл обяд Каварна - 2016” за периода от 01.12.2019 г. до 29.02.2020 г.
Заявления–декларации ще се приемат в работно време в стая 312, етаж 2 на Община Каварна, ул. Добротица № 26, от 14 октомври 2019 г. /понеделник/ до 01 ноември 2019 г. /петък/ включително до края на работният ден.

Право да се възползват от услугата топъл обяд съгласно чл.5 от Наредба № РД-07-1 от 04.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ са лица и семейства от основната целева група, а имено:
1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от  Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане”;
3. Семейства и самотноживеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си;
4. Скитащи и бездомни деца и лица;
5. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;
       
Всички лица, желаещи да ползват услугата, следва да попълнят и подадат лично или чрез упълномощено лице Заявление-декларация от кандидата по образец /Приложение 2/.

Към заявлението следва да бъдат приложени и следните документи:

  • Документ за самоличност на лицето или на законния му представител /за справка/;
  • Удостоверение за раждане на дете /за справка/;
  • Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК и оригинал /за справка, ако е приложимо/;
  • Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК на дете и оригинал /за справка, ако е приложимо/;
  • Служебна бележка за доходите от месторабота /ако кандидатът работи/;
  • Пълномощно за лице, което ще подаде заявлението от името на кандидат за потребител, ако същото е в невъзможност само да ги подаде;

Цели на проекта:
Общата цел на проекта е  намаляване на бедността чрез осигуряване на обяд на лица, живеещи във висока степен на бедност и социална изолация. В продължение на три месеца – ежедневно, след извършване на подбор, на 200 представители на целевите групи от Община Каварна, ще бъде предоставен топъл обяд, състоящ се от супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии и десерт. Приготвянето на топлия обяд, с който ще се предостави разнообразно седмично меню и балансирано хранене на целевите групи, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене, съответно изискванията на БДС, ще се приготвя от Домашен социален патронаж - гр. Каварна. Предвиденият срок за изпълнението на проекта е от 01.12.2019 г. до 29.02.2020 г. включително.

Съгласно чл.6 от Наредба № РД-07-1 от 04.04.2016 г. на Министъра на труда и социалната политика за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ (ДВ,бр.29 от 12.04.2016 г.), поименното определяне на конкретните представители на целевите групи се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“, въз основа на:
1.Данните от регистрите на подпомаганите лица от началото на календарната година, към момента на предоставяне на подпомагането с храни; 
2.Списъците на лица, подпомагани за последния актуален период, за който са предоставени съответните целеви помощи, когато към момента на предоставяне на подпомагането с храни кампаниите за целево подпомагане са приключили;
3.Служебно представена информация и/или обосновано предложение съгласно приложението към Наредба № РД-07-1 от 04.04.2016 г.

Ще бъде изготвен списък на одобрените лица за ползване на социалната услуга, който ще бъде общодостъпен на официалната интернет страница на общината на адрес: www.kavarna.bg, на информационното табло в общинска администрация на ул. „Добротица“ №26, както и в кметствата на населените места в Община Каварна. С всяко от одобрените лица ще се сключи индивидуален договор за предоставяне на социалната услуга. Всеки потребител ще се подписва ежедневно за получения обяд. Невключените към момента на стартирането на услугата лица ще бъдат в списъка на чакащите /резерви/, ако отговарят на изискванията за целевите групи по проекта. Те ще бъдат включени в проекта при отпадане на даден потребител.

Реализирането на проекта се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица  по Оперативна програма за храни/ или основно материално подпомагане, Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020”. 
ДБФП № BG05FMOP001-3.002-158-C05 по проект „Tопъл обяд Каварна - 2016”.
Стойност на проекта – 256 940.05 лв.