Община Каварна продължава изпълнението на проектните дейности по проект "Независим живот за гражданите на Каварна"

undefined


ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0170-C001
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КАВАРНА”
Община Каварна продължава изпълнението на проектните дейности по проект "Независим живот за гражданите на Каварна", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
През изминалите единадесет месеца от стартирането на проекта, дейностите са изпълнявани по заложения график.
От началото на предоставянето на интегрираните услуги по проекта са преминали общо 98 потребители и 62 лични асистенти и домашни помощници. Към момента получаващи услуги са 86 потребители, за които се грижат 55 доставчици, от тях 33 лични асистенти и 22 домашни помощници, 1 медицинска сестра, 1 психолог.
През изминалия период нуждаещите се потребители  продължават да получават       медицинска грижа на ниво медицинска сестра, която извършва посещения по домовете. При посещенията се осъществява измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура), както и други манипулации допустими в домашни условия. Медицинският специалист провежда и консултации за спазване на хигиенно - диетичен режим, дава напътствия за предпазване от развитие на декубитуси. При необходимост осъществява връзка с личния лекар на потребителя.
Всеки месец продължава предоставянето на групова и индивидуална супервизия на персонала от Звеното за услуги в домашна среда. Супервизиите дават възможност на преките доставчици да говорят, да бъдат изслушвани, да разсъждават в обстановка на конфединционалност. 
Оказва се и индивидуална психологическа подкрепа на нуждаeщи се потребители и на  техните семейства, съобразно индивидуалната им потребност.
Екипът на звеното за услуги в домашна среда, ежемесечно посещава домовете на  потребителите на интегрирани услуги. При посещението си извършва освен вътрешен контрол на предоставяните на услуги, така и социално консултиране. 
Успешното развитие на дейностите допринася за постигане целта на проекта, а именно да се подобри качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности на хората с увреждания, както и на специфичните цели на проекта.
                                                                                                           

От екипа на проекта

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0170-C001, Проект „Независим живот за гражданите на Каварна“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002„Независим живот“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.