Информация за напредъка по проект № BG05M9OP001-2.002-0170-C001 „Независим живот за гражданите на Каварна”за месец юли

undefined

 

И през месец юли продължава изпълнението на проектните дейности по проект „Независим живот за гражданите на Каварна“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

От стартирането на проекта до момента са обгрижени 114 потребители, към момента потребителите са 86 от гр. Каварна и селата Българево, Раковски, Белгун, Септемврийци, Божурец, Било и Челопечене. За потребителите ежедневно в работните дни се грижат 54 доставчика – 30 лични асистенти и 24 домашни помощника. 

Интегрираните социални услуги, които се предоставят чрез „Звено за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж, целят да се подобри качеството на живот на хората с увреждания и хората над 65 години в невъзможност от самообслужване. Предоставяните услуги са почасови и са съобразени с индивидуалните потребности на потребителите.

През изминалия период нуждаещите се потребители  продължават да получават    медицинска грижа на ниво медицинска сестра, която извършва посещения по домовете на  потребителя.

Всеки месец продължава предоставянето на групова и индивидуална супервизия на персонала от Звеното за услуги в домашна среда. Супервизиите дават възможност на преките доставчици да говорят, да бъдат изслушвани, да разсъждават в обстановка на конфединционалност. Оказва се и индивидуална психологическа подкрепа по домовете на потребителите и  на  техните семейства, съобразно индивидуалната им потребност.

В рамките на настоящият проект в началото на месец юли се проведе поддържащо обучение в групов формат на всички „Лични асистенти“ и „Домашни помощници“ предоставящи услугите. Обучението се проведе от специалисти на Сдружение „Шанс и подкрепа“–Трявна по специално разработена от обучителите програма, която задължително включва теми ясно разписани в Методиките за предоставяне на услугите в общността „Личен асистент“ и „Домашен помощник“.

Екипът на звеното за услуги в домашна среда, ежемесечно посещава домовете на  потребителите на интегрирани услуги с цел извършване на вътрешен контрол. При посещението се извършва освен вътрешен контрол на предоставяните услуги, така и социално консултиране.

                                                                                               От екипа на проекта

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0170-C001, Проект „Независим живот за гражданите на Каварна“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002„Независим живот“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз