Програми и Проекти

СТАРТИРА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

30.03.2015

Агенция за социално подпомагане в партньорство с Община Каварна стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа”, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 “Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките...

Проект: SH-K-B/1-1.3-004 „Обособяване на места за продажба на продукти от риболов и аквакултури в с.Българево, общ.Каварна”

11.11.2014

Община Каварна стартира проект „Обособяване на места за продажба на продукти от риболов и аквакултури в с.Българево, общ.Каварна”. Проектът се реализира с ДБФП:439/22.10.2014 г. на стойност 105 603,77 лв. МЯРКА BG MIRG SH-K-B/1-1.3. Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура от Местна стратегия за развитие местна инициативна рибарска група „Шабла –...

Проект: SH-K-B/1-1.4-006 „Подкрепа за подобряване на услуги, свързани с туризма на територията на Община Каварна”

11.11.2014

Стартира изпълнението на проект „Подкрепа за подобряване на услуги, свързани с туризма на територията на Община Каварна”, финансиран от Европейски Фонд за Рибарство 2007 – 2013. Проектът се реализира с ДБФП: 440/22.10.2014 на стойност 129 595,65 лв. Мярка BG MIRG SH-K-B/1-1.4. Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки...

Приключиха ремонтните дейности по Художествена галерия "Христо Градечлиев"

28.10.2014

На 20 октомври официално бе открита обновената Художествена галерия "Христо Градечлиев" - гр. Каварна. Дейностите по реставрация са по проект “Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика, Mярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”. Общата стойност на проекта е 115 789 лв., като 50% от стойността се финансира със средства от...

Проект BG06-219 „Шанс за всяко дете”

15.09.2014

  Проект BG06-219 „Шанс за всяко дете” е финансиран от МОН във връзка с Програмно споразумение между Комитета на Финансовия механизъм и Национално координационно звено за финансиране на програма BG06 „Деца и младежи в риск” /ПО11/, подписано на 12.09.2012 г. С реализирането на дейностите по проекта ще бъдат постигнати ефективни и ефикасни мерки за адаптиране на...

Проект "Яйлата - античната врата на Добруджа", BG161PO001/3.1-03/2010/002

14.08.2014

В рамките на проекта, чиято обща стойност е 2 213 333 хил. лв., по програма : ОП “Регионално развитие”. финансираща организация: МРРБ е предвидена реставрация  и консервация на ранновизантийската крепост. Ръководител на проекта е директорът на Историческия музей в Каварна Дарина Мирчева, а наблюдаващ археолог е главен асистент Христо Кузов от Регионалния исторически музей във...

Приключи проект “Пъстрото лице на Добруджа”

11.07.2014

Приключи проект BG161PO001/3.2-02/2011/004 „Пъстрото лице на Добруджа“, който бе реализиран от Община град Добрич в партньорство с общините Добричка, Балчик и Каварна. Проектът стартира на 13 август 2012 година и продължи две години, финансира се по Оперативна Програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално...

Проект „Каварна привлекателно място за инвестиции”

12.06.2014

Проект: SH-K-B/1-1.1-006 „Каварна привлекателно място за инвестиции” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области“, финансирана от Eвропейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. на стойност 76 000 лв. Проектът се реализира с подписан договор:...

Проект "Повишаване на привлекателността на територията на рибарската област чрез ремонт и реконструкция на съществуващ покрив на Народно читалище "Съгласие" гр. Каварна”

12.06.2014

Проект: SH-K-B/2-2.2-013 „Повишаване на привлекателността на територията на рибарската област чрез ремонт и реконструкция на съществуващ покрив на Народно читалище "Съгласие" гр. Каварна” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България по Приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ финансирана от Eвропейския...

Проект SEEMORE

15.04.2013

Проект SEEMORE се финансира от Програма „Интелигентна Енергия – Европа”, с управляващ орган EACI. Водещ партньор е консултантска фирма CINESI – Испания, специализирана в транспорт и мобилност. Останалите партньори са от Австрия, Швеция, Италия, Португалия, Малта, Кипър, Полша и България. За нашата страна партньор е Клуб „Устойчиво Развитие на гражданското общество”...