Програми и Проекти

Община Каварна удължава срок за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата "Личен асистент" по проект "Нови възможности за грижа"

26.01.2016

 Община Каварна партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект „Нови възможности за грижа“ удължава срока за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“  Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” могат...

Община Каварна стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата "Личен асистент" по проект "Нови възможности за грижа"

22.01.2016

Община Каварна, партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект „Нови възможности за грижа“ стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“  В изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа” се наемат медицински специалисти с...

ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

15.12.2015

През месец Март 2015 г. в община Каварна стартира изпълнението на Проект №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C001 „Нови възможности за грижа“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките русурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Община Каварна е партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане...

СТАРТИРА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

30.03.2015

Агенция за социално подпомагане в партньорство с Община Каварна стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа”, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 “Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките...

Проект: SH-K-B/1-1.3-004 „Обособяване на места за продажба на продукти от риболов и аквакултури в с.Българево, общ.Каварна”

11.11.2014

Община Каварна стартира проект „Обособяване на места за продажба на продукти от риболов и аквакултури в с.Българево, общ.Каварна”. Проектът се реализира с ДБФП:439/22.10.2014 г. на стойност 105 603,77 лв. МЯРКА BG MIRG SH-K-B/1-1.3. Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура от Местна стратегия за развитие местна инициативна рибарска група „Шабла –...

Проект: SH-K-B/1-1.4-006 „Подкрепа за подобряване на услуги, свързани с туризма на територията на Община Каварна”

11.11.2014

Стартира изпълнението на проект „Подкрепа за подобряване на услуги, свързани с туризма на територията на Община Каварна”, финансиран от Европейски Фонд за Рибарство 2007 – 2013. Проектът се реализира с ДБФП: 440/22.10.2014 на стойност 129 595,65 лв. Мярка BG MIRG SH-K-B/1-1.4. Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки...

Приключиха ремонтните дейности по Художествена галерия "Христо Градечлиев"

28.10.2014

На 20 октомври официално бе открита обновената Художествена галерия "Христо Градечлиев" - гр. Каварна. Дейностите по реставрация са по проект “Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика, Mярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”. Общата стойност на проекта е 115 789 лв., като 50% от стойността се финансира със средства от...

Проект BG06-219 „Шанс за всяко дете”

15.09.2014

http://bg06-219-kavarna.eu/ Проект BG06-219 „Шанс за всяко дете” е финансиран от МОН във връзка с Програмно споразумение между Комитета на Финансовия механизъм и Национално координационно звено за финансиране на програма BG06 „Деца и младежи в риск” /ПО11/, подписано на 12.09.2012 г. С реализирането на дейностите по проекта ще бъдат постигнати ефективни и ефикасни мерки за...

Проект "Яйлата - античната врата на Добруджа", BG161PO001/3.1-03/2010/002

14.08.2014

В рамките на проекта, чиято обща стойност е 2 213 333 хил. лв., по програма : ОП “Регионално развитие”. финансираща организация: МРРБ е предвидена реставрация  и консервация на ранновизантийската крепост. Ръководител на проекта е директорът на Историческия музей в Каварна Дарина Мирчева, а наблюдаващ археолог е главен асистент Христо Кузов от Регионалния исторически музей във...

Приключи проект “Пъстрото лице на Добруджа”

11.07.2014

Приключи проект BG161PO001/3.2-02/2011/004 „Пъстрото лице на Добруджа“, който бе реализиран от Община град Добрич в партньорство с общините Добричка, Балчик и Каварна. Проектът стартира на 13 август 2012 година и продължи две години, финансира се по Оперативна Програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално...