Програми и Проекти

„Подобряване на условията за експлоатация на Детска ясла „Щастливо детство” по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” на проект „Красива България“

11.07.2017

МЯРКА М02: „Подобряване на социалната инфраструктура” Наименование на проектното предложение: „Подобряване на условията за експлоатация на Детска ясла „Щастливо детство” Срок на изпълнение: 01 Декември 2017 г. Местонахождение: гр.Каварна, ул.”Йордан Йовков” №2 Бенефициент: Община Каварна Одобрен бюджет: 50 000 лева, в т.ч. 25 000 лева финансиране от МТСП и...

Информация за напредъка по проект № BG05M9OP001-2.002-0170-C001 „Независим живот за гражданите на Каварна”за месец юли

06.07.2017

  И през месец юли продължава изпълнението на проектните дейности по проект „Независим живот за гражданите на Каварна“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. От стартирането на проекта до момента са обгрижени 114 потребители, към...

Проект „Приеми ме - интерактивен модел за образователна интеграция на ученици от етнически малцинства“BG05M2OP001-3.002

04.04.2017

  Резюме на проект Основни данни за проекта: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  Приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване“  Наименование и код на процедурата  BG05M2OP001-3.002  ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА...

Община Каварна продължава изпълнението на проектните дейности по проект "Независим живот за гражданите на Каварна"

07.02.2017

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0170-C001 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КАВАРНА” Община Каварна продължава изпълнението на проектните дейности по проект "Независим живот за гражданите на Каварна", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския...

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0170-C01 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КАВАРНА”

11.10.2016

Община Каварна и през месец октомври продължава изпълнението на проектните дейности по проект "Независим живот за гражданите на Каварна", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  От началото на предоставянето на интегрираните услуги по проекта...

Проект на Община Каварна, чрез процедура директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „ Осигуряване на топъл обяд” на територията на Община Каварна

04.10.2016

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ              Одобриха проект на Община Каварна, чрез процедура директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „ Осигуряване на топъл обяд” на територията на Община...

Стартира приема на заявления за участие в проект "Независим живот за гражданите на Община Каварна" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0170-C001

01.02.2016

От 1 до 19 февруари 2016 година в община Каварна, ет.2, стая 312 ще се приемат заявления от кандидати за потребители и кандидати за лични асистенти и домашни помощници по проект „Независим живот за гражданите на Община Каварна”. Кандидати за ползватели на социалната услуга „Личен асистент" и „Домашен помощник" са хора с увреждания с ограничения или невъзможност за...

Община Каварна удължава срок за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата "Личен асистент" по проект "Нови възможности за грижа"

26.01.2016

 Община Каварна партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект „Нови възможности за грижа“ удължава срока за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“  Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” могат...

Община Каварна стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата "Личен асистент" по проект "Нови възможности за грижа"

22.01.2016

Община Каварна, партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект „Нови възможности за грижа“ стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“  В изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа” се наемат медицински специалисти с...

ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

15.12.2015

През месец Март 2015 г. в община Каварна стартира изпълнението на Проект №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C001 „Нови възможности за грижа“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките русурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Община Каварна е партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане...