Програми и Проекти

Община Каварна продължава изпълнението на проектните дейности по проект "Независим живот за гражданите на Каварна"

07.02.2017

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0170-C001 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КАВАРНА” Община Каварна продължава изпълнението на проектните дейности по проект "Независим живот за гражданите на Каварна", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския...

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0170-C01 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КАВАРНА”

11.10.2016

Община Каварна и през месец октомври продължава изпълнението на проектните дейности по проект "Независим живот за гражданите на Каварна", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  От началото на предоставянето на интегрираните услуги по проекта...

Проект на Община Каварна, чрез процедура директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „ Осигуряване на топъл обяд” на територията на Община Каварна

04.10.2016

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ              Одобриха проект на Община Каварна, чрез процедура директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „ Осигуряване на топъл обяд” на територията на Община...

Стартира приема на заявления за участие в проект "Независим живот за гражданите на Община Каварна" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0170-C001

01.02.2016

От 1 до 19 февруари 2016 година в община Каварна, ет.2, стая 312 ще се приемат заявления от кандидати за потребители и кандидати за лични асистенти и домашни помощници по проект „Независим живот за гражданите на Община Каварна”. Кандидати за ползватели на социалната услуга „Личен асистент" и „Домашен помощник" са хора с увреждания с ограничения или невъзможност за...

Община Каварна удължава срок за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата "Личен асистент" по проект "Нови възможности за грижа"

26.01.2016

 Община Каварна партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект „Нови възможности за грижа“ удължава срока за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“  Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” могат...

Община Каварна стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата "Личен асистент" по проект "Нови възможности за грижа"

22.01.2016

Община Каварна, партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект „Нови възможности за грижа“ стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“  В изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа” се наемат медицински специалисти с...

ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

15.12.2015

През месец Март 2015 г. в община Каварна стартира изпълнението на Проект №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C001 „Нови възможности за грижа“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките русурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Община Каварна е партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане...

СТАРТИРА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

30.03.2015

Агенция за социално подпомагане в партньорство с Община Каварна стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа”, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 “Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките...

Проект: SH-K-B/1-1.3-004 „Обособяване на места за продажба на продукти от риболов и аквакултури в с.Българево, общ.Каварна”

11.11.2014

Община Каварна стартира проект „Обособяване на места за продажба на продукти от риболов и аквакултури в с.Българево, общ.Каварна”. Проектът се реализира с ДБФП:439/22.10.2014 г. на стойност 105 603,77 лв. МЯРКА BG MIRG SH-K-B/1-1.3. Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура от Местна стратегия за развитие местна инициативна рибарска група „Шабла –...

Проект: SH-K-B/1-1.4-006 „Подкрепа за подобряване на услуги, свързани с туризма на територията на Община Каварна”

11.11.2014

Стартира изпълнението на проект „Подкрепа за подобряване на услуги, свързани с туризма на територията на Община Каварна”, финансиран от Европейски Фонд за Рибарство 2007 – 2013. Проектът се реализира с ДБФП: 440/22.10.2014 на стойност 129 595,65 лв. Мярка BG MIRG SH-K-B/1-1.4. Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки...