Програми и Проекти

Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна”

11.01.2018

Обща стойност на финансирането: 5 731 541,90 лева Европейско  финансиране : 5 595 768,63 лева Национално съфинансиране  :  135 773,27 лева     На 22.12.2017 г. Община Каварна, представлявана от кмета Нина Ставрева, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор по одобрения за финансиране проект ...

Проект 16.4.2.017 - "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма", одобрен в рамките на програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България”

11.07.2017

В Община Каварна стартират дейностите по проект 16.4.2.017 - "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма", одобрен в рамките на програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България”. Същият ще е с продължителност 18 месеца и е насочен към идентифициране на проблемите, свързани с липсата на квалифицирани и професионално мотивирани служители за туристическия...

Проект „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа” /LEARN „Listen, Educate, Act and Read in a Network”/, реф. № 16.5.2.056, финансиран по Договор за БФП №70417/ 24.05.2017 г. от програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България

11.07.2017

Основната цел на проекта е да свърже и обедини учениците в общности, като разшири и развие разбирането им за важността от получаване на професионални умения, чрез които да придобият готовност за кариерно развитие. Специфичните цели на проекта са насочени към разработване и предоставяне на услуги за професионално ориентиране и консултиране на ученици от гимназиалните класове (VIII, IX и X). За...

„Подобряване на условията за експлоатация на Детска ясла „Щастливо детство” по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” на проект „Красива България“

11.07.2017

МЯРКА М02: „Подобряване на социалната инфраструктура” Наименование на проектното предложение: „Подобряване на условията за експлоатация на Детска ясла „Щастливо детство” Срок на изпълнение: 01 Декември 2017 г. Местонахождение: гр.Каварна, ул.”Йордан Йовков” №2 Бенефициент: Община Каварна Одобрен бюджет: 50 000 лева, в т.ч. 25 000 лева финансиране от МТСП и...

Информация за напредъка по проект № BG05M9OP001-2.002-0170-C001 „Независим живот за гражданите на Каварна”за месец юли

06.07.2017

  И през месец юли продължава изпълнението на проектните дейности по проект „Независим живот за гражданите на Каварна“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. От стартирането на проекта до момента са обгрижени 114 потребители, към...

Проект „Приеми ме - интерактивен модел за образователна интеграция на ученици от етнически малцинства“BG05M2OP001-3.002

04.04.2017

  Резюме на проект Основни данни за проекта: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  Приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване“  Наименование и код на процедурата  BG05M2OP001-3.002  ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА...

Община Каварна продължава изпълнението на проектните дейности по проект "Независим живот за гражданите на Каварна"

07.02.2017

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0170-C001 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КАВАРНА” Община Каварна продължава изпълнението на проектните дейности по проект "Независим живот за гражданите на Каварна", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския...

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0170-C01 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КАВАРНА”

11.10.2016

Община Каварна и през месец октомври продължава изпълнението на проектните дейности по проект "Независим живот за гражданите на Каварна", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  От началото на предоставянето на интегрираните услуги по проекта...

Проект на Община Каварна, чрез процедура директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „ Осигуряване на топъл обяд” на територията на Община Каварна

04.10.2016

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ              Одобриха проект на Община Каварна, чрез процедура директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „ Осигуряване на топъл обяд” на територията на Община...

Стартира приема на заявления за участие в проект "Независим живот за гражданите на Община Каварна" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0170-C001

01.02.2016

От 1 до 19 февруари 2016 година в община Каварна, ет.2, стая 312 ще се приемат заявления от кандидати за потребители и кандидати за лични асистенти и домашни помощници по проект „Независим живот за гражданите на Община Каварна”. Кандидати за ползватели на социалната услуга „Личен асистент" и „Домашен помощник" са хора с увреждания с ограничения или невъзможност за...