Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП

ПС-04-2020/04.05.2020г.-Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Текущ ремонт на улици на територията на община Каварна"

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 04 май 2020 г. 14:26:00

ПС-04-2020/04.05.2020г.-Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Текущ ремонт на улици на територията на община Каварна"

ДБПО-01-2020/29.04.2020г. - Договаряне без предварително обявление с предмет „Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и смазочни материали и специални течности за нуждите на Община Каварна и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България”

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 29 април 2020 г. 14:19:14

ДБПО-01-2020/29.04.2020г. - Договаряне без предварително обявление с предмет „Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и смазочни материали и специални течности за нуждите на Община Каварна и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България”

ПС-02-2020/25.03.2020г. - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на нов гробищен парк гр. Каварна"

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 25 март 2020 г. 8:48:20

ПС-02-2020/25.03.2020г. - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на нов гробищен парк гр. Каварна".  Предмет на настоящата поръчка е строителство по инвестиционен технически проект за следните обекти: "Изграждане на обслужваща сграда за персонал, ритуална лавка, навес за подавки и обществена тоалетна", представляващ трети...

ПС-01-2020/11.03.2020г. - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи и изпълнение на доставка на обзавеждане във връзка с изпълнението на проект: "Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” пo Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Договор за опускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0106-С01 от 13.05.2019г.

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 11 март 2020 г. 13:32:56

ПС-01-2020/11.03.2020г. - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи и изпълнение на доставка на обзавеждане във връзка с изпълнението на проект: "Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или...

ПС-04-2019/22.10.2019г. - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на нов гробищен парк гр. Каварна" Трети етап –„Обслужваща сграда за персонал, ритуална лавка, навес за подавки и обществена тоалетна“ със ЗП=РЗП=99,70 м², Четвърти етап - ,,Ритуална зала със ЗП=РЗП=95,70 м², алейна мрежа с площ 510,50м²“ и Пети етап- „Православен храм (параклис) със ЗП=РЗП=32,40кв.м., централен портал с колонада -архитрав, пешеходни настилки, път с паркинг“

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 22 октомври 2019 г. 8:41:49

ПС-04-2019/22.10.2019г. - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на нов гробищен парк гр. Каварна" Трети етап –„Обслужваща сграда за персонал, ритуална лавка, навес за подавки и обществена тоалетна“ със ЗП=РЗП=99,70 м²,  Четвърти етап - ,,Ритуална зала със ЗП=РЗП=95,70 м², алейна мрежа с площ 510,50м²“ и Пети...

ОП-03-2019/18.09.2019г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици в община Каварна” по обособени позиции: Обособена позиция №1: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Каварна и улици в селата”; Обособена позиция №2: „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр. Каварна”

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 18 септември 2019 г. 13:42:11

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици в община Каварна” по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Каварна и улици в селата”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр. Каварна”

ПС-03-2019/02.09.2019г. - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на проект №08/07/2/0/00685 „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна”, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 02 септември 2019 г. 9:49:12

ПС-03-2019/02.09.2019г. - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на проект №08/07/2/0/00685 „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна”, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове...

ОП-02-2019/28.02.2019г. - Открита процедура с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект № 08/07/2/0/00685 „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна”, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 28 февруари 2019 г. 13:49:33

ОП-02-2019/28.02.2019г.  -  Открита процедура с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект № 08/07/2/0/00685 „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна”, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни...