График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец май 2019 година

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Четвъртък, 30 май 2019 г.

13:00

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Четвъртък, 30 май 2019 г.

13:30

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

Четвъртък, 30 май 2019 г.

14:00

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

Четвъртък, 30 май 2019 г.

14:30

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Четвъртък, 30 май 2019 г.

15:00

Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси

Четвъртък, 30 май 2019 г.

15:30

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 225 относно годишните финансови отчети на „Каварна” ЕООД и „Бизоне” ЕООД за 2018 г.

2. Докладна записка вх. № 224 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2019 г.

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 225 относно годишните финансови отчети на „Каварна” ЕООД и „Бизоне” ЕООД за 2018 г.

2. Докладна записка вх. № 224 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2019 г.

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 225 относно годишните финансови отчети на „Каварна” ЕООД и „Бизоне” ЕООД за 2018 г.

2. Докладна записка вх. № 224 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2019 г.

3. Докладна записка вх. № 208 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

4. Докладна записка вх. № 209 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

5. Докладна записка вх. № 216 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти на територията на град Каварна.

6. Докладна записка вх. № 215 относно изменение на ПУП-ПР в гр. Каварна на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

7. Докладна записка вх. № 246 относно, упълномощаване на кмета на община Каварна Нина Ставрева за издаване на Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” за обезпечаване на 100 % от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху авансовото плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 08/07/2/0/00657 от 26.03.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна” сключен между Община Каварна и ДФ „Земеделие”.

 

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 225 относно годишните финансови отчети на „Каварна” ЕООД и „Бизоне” ЕООД за 2018 г.

2. Докладна записка вх. № 224 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2019 г.

 

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 225 относно годишните финансови отчети на „Каварна” ЕООД и „Бизоне” ЕООД за 2018 г.

2. Докладна записка вх. № 224 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2019 г.

3. Докладна записка вх. № 208 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

4. Докладна записка вх. № 209 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

5. Докладна записка вх. № 216 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти на територията на град Каварна.

6. Докладна записка вх. № 215 относно изменение на ПУП-ПР в гр. Каварна на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 225 относно годишните финансови отчети на „Каварна” ЕООД и „Бизоне” ЕООД за 2018 г.

2. Докладна записка вх. № 224 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2019 г.

3. Докладна записка вх. № 208 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

4. Докладна записка вх. № 209 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

5. Докладна записка вх. № 216 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти на територията на град Каварна.

6. Докладна записка вх. № 215 относно изменение на ПУП-ПР в гр. Каварна на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

7. Докладна записка вх. № 246 относно, упълномощаване на кмета на община Каварна Нина Ставрева за издаване на Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” за обезпечаване на 100 % от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху авансовото плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 08/07/2/0/00657 от 26.03.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна” сключен между Община Каварна и ДФ „Земеделие”.