График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец май 2017 година

 

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Понеделник, 22 май 2017 г. 

13:00

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Понеделник, 22 май 2017 г. 

14:00

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Понеделник, 22 май 2017 г. 

15:00

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

Понеделник, 22 май 2017 г. 

16:00

Постоянна комисия по спорт, здравеопазване, социална политика и работа с малцинствата

Вторник, 23 май 2017 г. 

14:00

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

Вторник, 23 май 2017 г. 

14:30

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:
Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта
1. Докладна записка вх. № 189 относно създаване на Общински медиен център.
2. Докладна записка вх. № 190 относно обособяване на Художествена галерия „Христо Градечлиев” като самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
3. Докладна записка вх. № 186 отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.11.2016 – 30.04.2017г.

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1. Докладна записка вх. № 168 относно разширяване обхвата на населените места от община Каварна, които обслужва Домашен социален патронаж.
2. Докладна записка вх. № 173 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които община Каварна притежава части от капитала за 2016 г. 
3. Докладна записка вх. № 179 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
4. Докладна записка вх. № 177 относно отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост в с. Белгун, общ. Каварна. 
5. Докладна записка вх. № 175 относно продажба на движима вещ – общинска собственост. 
6. Докладна записка вх. № 191 относно намаляване общата численост на Общинска администрация гр. Каварна.
7. Докладна записка вх. № 186 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.11.2016 – 30.04.2017г.

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации
1. Докладна записка вх. № 174 относно промяна на характера на поземлен имот в с. Раковски, община Каварна от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
2. Докладна записка вх. № 178 относно прекратяване на съсобственост в с. Хаджи Димитър, община Каварна.
3. Докладна записка вх. № 180 относно прекратяване на съсобственост в СО Топола, с. Топола, общ. Каварна.
4. Докладна записка вх. № 192 относно одобряване на задание за изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Въвеждане в експлоатация на оценъчно-експлоатационни сондажи „Е-4 Българево” и „Е-4 Българево” и изграждане на надземни събирателни газопроводи (шлейфи) от сондажи „Е-4 Българево” и „Е-4 Българево” до събирателен възел (колектор) на площадката на съществуващ експлоатационен сондаж „Е-2 Българево”.
5. Докладна записка вх. № 193 относно одобряване на задание за изработване на проект на подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ”ЕООД на територията на община Каварна.
6. Докладна записка вх. № 194 относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП - ПР) на КК Карвуна, общ. Каварна, в обхват УПИ V–38 кв. 11, част от улица между кв. 11 и кв. 14 от осова точка 109а до осова точка 112а и паркинг. 
7. Докладна записка вх. № 186 отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.11.2016 – 30.04.2017г.

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми
1. Докладна записка вх. № 173 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които община Каварна притежава части от капитала за 2016 г. 
2. Докладна записка вх. № 174 относно промяна на характера на поземлен имот в с. Раковски, община Каварна от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
3. Докладна записка вх. № 176 относно промяна на решение на Общински съвет – Каварна за промяна на начина на трайно ползване на общински имот от „пасище” за други земеделски нужди, находящо се в с. Вранино, община Каварна.
4. Докладна записка вх. № 192 относно одобряване на задание за изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Въвеждане в експлоатация на оценъчно-експлоатацинни сондажи „Е-4 Българево” и „Е-4 Българево” и изграждане на надземни събирателни газопроводи (шлейфи) от сондажи „Е-4 Българево” и „Е-4 Българево” до събирателен възел (колектор) на площадката на съществуващ експлоатацинен сондаж „Е-2 Българево”.
5. Докладна записка вх. № 194 относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП - ПР) на КК Карвуна, общ. Каварна, в обхват УПИ V–38 кв. 11, част от улица между кв. 11 и кв. 14 от осова точка 109а до осова точка 112а и паркинг. 
6. Докладна записка вх. № 186 отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.11.2016 – 30.04.2017г.

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата
1. Докладна записка вх. № 168 относно разширяване обхвата на населените места от община Каварна, които обслужва Домашен социален патронаж.
2. Докладна записка вх. № 173 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които община Каварна притежава части от капитала за 2016 г. 
3. Докладна записка вх. № 177 относно отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост в с. Белгун, общ. Каварна. 
4. Докладна записка вх. № 186 отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.11.2016 – 30.04.2017г.

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси
1. Докладна записка вх. № 173 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които община Каварна притежава части от капитала за 2016 г. 
2. Докладна записка вх. № 179 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
3. Докладна записка вх. № 175 относно продажба на движима вещ – общинска собственост. 
4. Докладна записка вх. № 177 относно отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост в с. Белгун, общ. Каварна. 
5. Докладна записка вх. № 174 относно промяна на характера на поземлен имот в с. Раковски, община Каварна от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
6. Докладна записка вх. № 176 относно промяна на решение на Общински съвет – Каварна за промяна на начина на трайно ползване на общински имот от „пасище” за други земеделски нужди, находящо се в с. Вранино, община Каварна.
7. Докладна записка вх. № 178 относно прекратяване на съсобственост в с. Хаджи Димитър, община Каварна.
8. Докладна записка вх. № 180 относно прекратяване на съсобственост в СО Топола, с. Топола, общ. Каварна. 
9. Докладна записка вх. № 189 относно създаване на Общински медиен център.
10. Докладна записка вх. № 190 относно обособяване на Художествена галерия „Христо Градечлиев” като самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
11. Докладна записка вх. № 191 относно намаляване общата численост на Общинска администрация гр. Каварна.
12. Докладна записка вх. № 192 относно одобряване на задание за изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Въвеждане в експлоатация на оценъчно-експлоатационни сондажи „Е-4 Българево” и „Е-4 Българево” и изграждане на надземни събирателни газопроводи (шлейфи) от сондажи „Е-4 Българево” и „Е-4 Българево” до събирателен възел (колектор) на площадката на съществуващ експлоатационен сондаж „Е-2 Българево”.
13. Докладна записка вх. № 193 относно одобряване на задание за изработване на проект на подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ”ЕООД на територията на община Каварна.
14. Докладна записка вх. № 194 относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП - ПР) на КК Карвуна, общ. Каварна, в обхват УПИ V–38 кв. 11, част от улица между кв. 11 и кв. 14 от осова точка 109а до осова точка 112а и паркинг. 
15. Докладна записка вх. № 186 отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.11.2016 – 30.04.2017г.