График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец юни 2017 година

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Понеделник, 26 юни 2017 г. 

13:00

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Понеделник, 26 юни 2017 г. 

14:00

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

Понеделник, 26 юни 2017 г. 

15:00

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

Вторник, 27 юни 2017 г.   

13:00

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Вторник, 27 юни 2017 г.   

14:00

Постоянна комисия по спорт, здравеопазване, социална политика и работа с малцинствата

Вторник, 27 юни 2017 г.   

15:00

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 245 относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

2. Докладна записка вх. № 243 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост

3. Докладна записка вх. № 240 относно продажба на поземлени имоти –частна общинска собственост, находящи се в село Било, община Каварна.

4. Докладна записка вх. № 242 относно замяна на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – общинска частна собственост с имот, собственост на юридическо лице.

5. Докладна записка вх. № 241 относно прилагане на разпоредбите на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за промяна на границите на поземлени имоти, даване на съгласие за преобразуване от общинска публична собственост в частна общинска собственост и разпореждане с общински имот в село Селце, община Каварна.

6. Докладна записка вх. № 244 относно изменение на ПУП-ПР в с. Раковски, община Каварна и продажба на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

7. Докладна записка вх. № 238 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Донка Колева Шопова,  живуща в гр. Каварна, ул. „Баба Тонка” № 2, за необходимостта от оперативни дейности на сина й Георги Йорданов Георгиев.

8. Докладна записка вх. № 247 относно състоянието на футболен клуб „Калиакра” гр. Каварна.

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 245 относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

2. Докладна записка вх. № 243 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост

3. Докладна записка вх. № 240 относно продажба на поземлени имоти –частна общинска собственост, находящи се в село Било, община Каварна.

4. Докладна записка вх. № 242 относно замяна на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – общинска частна собственост с имот, собственост на юридическо лице.

5. Докладна записка вх. № 241 относно прилагане на разпоредбите на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за промяна на границите на поземлени имоти, даване на съгласие за преобразуване от общинска публична собственост в частна общинска собственост и разпореждане с общински имот в село Селце, община Каварна.

6. Докладна записка вх. № 244 относно изменение на ПУП-ПР в с. Раковски, община Каварна и продажба на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

7. Докладна записка вх. № 231 относно одобряване на задание за проектиране на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, предстваляващ подземен електрпровод 20 kV от имот с идентификатор 05009.515.318 до съществуващ електрически стълб в имот с  идентификатор 05009.515.45 в землище с. Божурец, общ Каварна.

8. Докладна записка вх. № 247 относно състоянието на футболен клуб „Калиакра” гр. Каварна.

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 245 относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

2. Докладна записка вх. № 243 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост

3. Докладна записка вх. № 240 относно продажба на поземлени имоти –частна общинска собственост, находящи се в село Било, община Каварна.

4. Докладна записка вх. № 242 относно замяна на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – общинска частна собственост с имот, собственост на юридическо лице.

5. Докладна записка вх. № 241 относно прилагане на разпоредбите на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за промяна на границите на поземлени имоти, даване на съгласие за преобразуване от общинска публична собственост в частна общинска собственост и разпореждане с общински имот в село Селце, община Каварна.

6. Докладна записка вх. № 244 относно изменение на ПУП-ПР в с. Раковски, община Каварна и продажба на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

7. Докладна записка вх. № 231 относно одобряване на задание за проектиране на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляваща подземен електропровод 20 kV от имот с идентификатор 05009.515.318 до съществуващ електрически стълб в имот с  идентификатор 05009.515.45 в землище с. Божурец, общ Каварна.

8. Докладна записка вх. № 247 относно състоянието на футболен клуб „Калиакра” гр. Каварна.

9. Докладна записка вх. № 238 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Донка Колева Шопова, живуща в гр. Каварна, ул. „Баба Тонка” № 2, за необходимостта от оперативни дейности на сина й Георги Йорданов Георгиев.

10. Докладна записка вх. № 239 относно даване на съгласие по постъпила молба вх. № РД-01-3108/08.06.2017 г. от Илияна Константинова Василева за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 245 относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

2. Докладна записка вх. № 231 относно одобряване на задание за проектиране на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляваща подземен електропровод 20 kV от имот с идентификатор 05009.515.318 до съществуващ електрически стълб в имот с  идентификатор 05009.515.45 в землище с. Божурец, общ Каварна.

3. Докладна записка вх. № 247 относно състоянието на футболен клуб „Калиакра” гр. Каварна.

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 245 относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

2. Докладна записка вх. № 247 относно състоянието на футболен клуб „Калиакра” гр. Каварна.

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 238 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Донка Колева Шопова, живуща в гр. Каварна, ул. „Баба Тонка” № 2, за необходимостта от оперативни дейности на сина й Георги Йорданов Георгиев.

2. Докладна записка вх. № 239 относно даване на съгласие по постъпила молба вх. № РД-01-3108/08.06.2017 г. от Илияна Константинова Василева за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

3. Докладна записка вх. № 245 относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

4. Докладна записка вх. № 247 относно състоянието на футболен клуб „Калиакра” гр. Каварна.