Съобщение за инвестиционно предложение на Община Каварна

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изменение на проект за рекултивация на депо за отпадъци“ в ПИ № 35064.50.175, в землището на гр. Каварна, общ. Каварна, област Добрич с възложител Община Каварна ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 309 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 10.06.2019 г. до 24.06.2019 г. вкл.
Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.