Съобщение за инвестиционно предложение на “АКВАТЕК“ ЕООД

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Поставяне на преместваем обект въжен тролей „ZIP LINE“ с начална точка ПИ № 72693.152.426 и крайна точка ПИ № 72693.152.119, в землището на село Топола, общ. Каварна, област Добрич с възложител „АКВАТЕК“ ЕООД, гр. Варна  ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 309  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 27.03.2019 г.  до 08.04.2019 г. вкл.

Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.