Съобщение от отдел "Устройство на територията и инвестиции"

Община Каварна на основание чл.15, ал. (2) от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) съобщава, че с протокол № 44 от проведеното на 31.01.2019 година заседание на Общински съвет Каварна на основание Докладна записка от Кмета на Община Каварна, относно: Определяне на период и територии, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи, във връзка с чл. 15, ал. (2) от ЗУЧК е прието следното решение:
В периода: от 30.06.2019 г. до 01.10.2019 г. се забранява извършването на строителни и монтажни работи в курортните територии, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища на територията на община Каварна;
Забраната не се отнася за ремонтни дейности на линейните обекти на техническата инфраструктура; строителство на обекти с национално значение, обекти с регионално значение и обекти, финансирани по оперативни програми със средства на Европейския съюз и с бюджетни средства от Община Каварна и държавата;
На основание чл.15, ал. (4) от ЗУЧК, строителни и монтажни работи в определените територии и период се допускат само за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности