Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до "Тандем травъл" ЕООД

Изх. № 36/17.07.2017 г.

ДО ТАНДЕМ ТРАВЪЛ ЕООД

Адрес за кореспонденция:

гр. Шумен

ул. „Поп Андрей “ № 3

Представляващ: Дончо Костадинов

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26, етаж 1, стая 103 при инспектор Димитричка Колева за връчване на Акт за установяване на задължения № 3143-1/27.04.2017 г.

След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:

/Димитричка Колева/

 

Дата на поставяне: 17.07.2017 г.

Дата на сваляне: 01.08.2017 г.