Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Светлозар Начев Николов

Изх. № 35/17.07.2017 г.

ДО СВЕТЛОЗАР НАЧЕВ НИКОЛОВ

Адрес за кореспонденция:

гр. Шумен

ул. „Дедеагач“ № 1, ап. 20, ет. 4

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26, етаж 1, стая 103 при главен специалист Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване на задължения № 3245-1/17.05.2017 г.

След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:

/Теодора Стефанова/

 

Дата на поставяне: 17.07.2017 г.

Дата на сваляне: 01.08.2017 г.