Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ПЕДЕР РИЕС БОРЧЕ

Изх. № 18/19.05.2017 г.

ДО
ПЕДЕР РИЕС БОРЧЕ
Адрес за кореспонденция:
гр. Каварна
общ. Каварна
ул. „Крайбрежна зона“  бл. А, ап. 14 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист Теодора Стефанова  за връчване на Акт за установяване на задължения  № 3189-1/03.05.2017 г.
След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
/Теодора Стефанова/

Дата на поставяне: 19.05.2017 г.
Дата на сваляне: 05.06.2017 г.