Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Орхан Ахмед Исмайл

До
Орхан Ахмед Исмайл
гр. Каварна
ул. „Ген. Скобелев“  № 11

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при главен специалист – Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване на задължения № 4486-1/12.07.2019 г.
След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.