Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ДЖАНЕРИК БГ ЕООД

Изх. № 10/18.04.2017 г.


ДО
ДЖАНЕРИК БГ  ЕООД
Адрес за кореспонденция:
общ. Каварна
с. Видно
ул. „Осма“ № 11 


СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева за връчване на Акт за установяване на задължения  № 3043-1/29.03.2017 г.
След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 


ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
/ Димитричка Колева /

 

Дата на поставяне: 18.04.2017 г.
Дата на сваляне: 03.05.2017 г.