Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до БЪЛГАРИЦЕ ООД

Изх. № 19/19.05.2017 г.

ДО
БЪЛГАРИЦЕ ООД
Адрес за кореспонденция:
гр. Варна
общ. Варна
ул. „Драгоман“  № 40, ет. 2 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева  за връчване на Акт за установяване на задължения  № 3024-1/29.03.2017 г.
След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
/Димитричка Колева/

Дата на поставяне: 19.05.2017 г.
Дата на сваляне: 05.06.2017 г.