Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до "Ар Ти Ди Пропъртис" ЕООД

Изх. № 34/17.07.2017 г.

ДО АР ТИ ДИ ПРОПЪРТИС ЕООД

Адрес за кореспонденция:

гр. Каварна

ул. „Дончо Стойков“ № 46

представляващ: Роналд Доминик Азведо Диаш

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26, етаж 1, стая 103 при инспектор Димитричка Колева за връчване на Акт за установяване на задължения № 3434-1/30.06.2017 г. След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:

/Димитричка Колева/

 

Дата на поставяне: 17.07.2017 г.

Дата на сваляне: 01.08.2017 г.