Съобщение от отдел „Местни данъци и такси“

До 31.12.2019 година тече срока за подаване на декларация за освобождаване от такса за „сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци”, както и за декларация за определяне на такса битови отпадъци според количеството.
Съгласно разпоредбата на чл. 78 от Наредба № 3 за определяне и администриране на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна собствениците на недвижими имоти, които няма да използват предлаганата от общината услуга „сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци” през текущата година, се освобождават от заплащане на тази услуга при условие, че до края на предходната подадат декларация пред Общинска администрация по местонахождение на имота, в която посочват вида на имота, точното му местонахождение и периода, за който няма да ползват предлаганата от общината услуга. Декларация по чл.78 от Наредбата  е основание за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и извозване на битови отпадъци, ако е подадена от името на всички съсобственици, и за никого от тях посочения имот не е основно жилище.
На основание чл. 75. (1) от същата наредба, когато таксата се определя според количеството на битови отпадъци, лицата по чл. 64 от ЗМДТ подават декларация в общинска администрация за вида и броя на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се ползват през цялата година съобразно честота за извозване на битови отпадъци до края на предходната година. 
За Ваше улеснение образци от декларациите можете да получите в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Каварна, с адрес:  гр.Каварна ул. „Добротица“ № 26, ет.1, стая 103. 
Същите могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Каварна: www.kavarna.bg в раздел „Местни данъци и такси“, в секция „Декларации-необходими документи и образци" и изпратени с пощенски оператор.