Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ПАНОЛИС ЕООД

Изх. № 8/02.10.2019 г.


ДО
ПАНОЛИС ЕООД
с. Бистрица
р-н Панчарево
Вилна зона Бункера № 999
Представляващ: Панайотис Олимбиос

 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при главен специалист- Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване на задължения № 4446-1/05.07.2019 г.
След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.