Съобщение до Василка Георгиева Стоянова

 

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Василка Георгиева Стоянова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Николай Генов Стоянов - собственик на имот с идентификатор 35746.232.17 по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, че е изработен подробно устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) за  ПИ 35746.232.9  по КККР на с. Камен бряг, общ. Каварна.

Проектът се намира в отдел  „Устройство на територията и инвестиции“ в община Каварна, като заинтересованите могат да се запознаят със същия  и направят писмени искания и предложения до общинска администрация гр. Каварна, в 14 дневен срок от съобщаването на основание  чл.128, ал.(5) от Закона за устройство на територията.