Съобщение до Светлана Илиева Николова

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Светлана Илиева Николова, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), собственик на част от УПИ VI-22, кв. 6 по регулационния план  на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, че е издадена Заповед № 922/09.12.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се одобрява подробно устройствен план- план за регулация за следните урегулирани поземлени имоти: УПИ ХІV-17,62 (образуван от УПИ ХІ-17 и УПИ VІІ-18), УПИ ХV-185 (образуван от УПИ Х-185 и УПИ VІІ-18), УПИ ХVІ-206 (образуван от УПИ ІХ-184), УПИ ХVІІ-204 (образуван от УПИ ІХ-184 и УПИ VІІІ-184), УПИ ХІХ-184 (образуван от УПИ VІІІ-184), УПИ ХХ-18 (образуван от УПИ VІІ-18),   и УПИ ХХІ-22 (образуван от УПИ VІ-22). 
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Добрич , чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването на основание чл.215, ал. (1) и ал. (4) от Закона за устройство на територията.