Съобщение до Стойко Великов Стойков от отдел УТИ

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Стойко Великов Стойков, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като собственик на имот с идентификатор 35064.501.3465 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, че със Заповед 351/ 30.05.2019 г. на Кмета на община Каварна се одобрява работен устройствен план (РУП) за  УПИ II – 3465, УПИ IX -3466 и УПИ X-3399, кв. 329  по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Добрич , чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването , на основание чл. 215, ал. (1) и ал. (4) от Закона за утройство на територията.