Съобщение до неизвестни лица

Валидно от дата 18.05.2020 г.

До дата 25.05.2020 г.

 

Община Каварна, на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 57а, ал. (2) от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА, в качеството им на собственици и / или ползватели на гаражи, поставени в имот с идентификатор 35064.501.903по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, че е съставен Констативен акт по чл. 57а от ЗУТ № 1 /18.05.2020 г. за установяване на административно нарушение.

Незаконосъобразно поставените гаражи са разположени:

1.  Южно от жилищен блок „Гагарин“, с адрес гр. Каварна, ул. „Дончо Ил. Стойков“ № 8, непосредствено до ул. „Цар Калоян“;

2.  В междублоковото пространство между жилищните блокове „Гагарин“ и „Боряна“ с адрес гр. Каварна, ул. „Дончо Ил. Стойков“ № 6.

Констативният акт по чл. 57а, от ЗУТ № 1 / 18.05.2020 г. е на разположение и може да се получи от заинтересованите лица в Общинска администрация – Каварна, с адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, стая № 208,  в 7 (седем) дневен срок от настоящото съобщение, след изтичането на който съобщението се смята за връчено.

Възражения срещу него могат да се направят в 3 (тридневен) срок от връчването, съгласно с чл. 57а, ал. (2) от ЗУТ.