Съобщение до Константин Василев, управител на „Делова седмица –Медиа“ ООД

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Константин Василев, управител на „ Делова седмица –Медиа“ ООД в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), като собственик  на имот с   идентификатор   35746.501.82   по   КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) засягащ УПИ I -81, УПИ III-82 и УПИ XX - 83 , кв. 15 по регулационния план на с. Камен бряг, така че да съвпаднат с кадастралните граници на ПИ 35746.501.667, ПИ 35746.501.668 и ПИ 35746.501.669, предвиждащ разделяне на УПИ I-81 на два самостоятелни имота – УПИ XXIV – 667 и УПИ XXV -668,669.  
Проектът се намира в отдел  „Устройство на територията и инвестиции“ в община Каварна, като заинтересованите могат да се запознаят със същия  и направят писмени искания и предложения до общинска администрация гр. Каварна, в 14 дневен срок от съобщаването на основание  чл.128, ал.(5) от Закона за устройство на територията.