Съобщение

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ подземен електропровод от БКТП ,,Капитана“ в имот с идентификатор 07257.30.183 до имот с идентификатор 07257.31.309 в землището на с. Българево, община Каварна, област Добрич, през следните засегнати имоти:

- имот с идентификатор 07257.30.183 по КККР на с. Българево - частна собственост;

 - имот с идентификатор 07257.30.176 по КККР на с. Българево (с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път)- общинска публична собственост;

- имот с идентификатор 07257.30.180 по КККР на с. Българево (с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път)- общинска публична собственост.

Проектът се намира в отдел ,,Устройство на територията и инвестиции” при Община Каварна и на основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до Общинска администрация Каварна.

Съобщението е обнародвано в Държавен вестник бр. 94 от 29.11.2019 г.

Прикачени файлове