Обявление за издадена Заповед № 170/19.03.2020 г. на кмета на общината

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 170/19.03.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменението на подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 35064.500.848 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, с цел създаване на градоустройствена основа за бъдещо проектиране и строителство.