Обявление за взето решение № 582/26.02.2019 г. на Общински съвет Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е взето Решение  № 582/26.02.2019 г. на Общински съвет Каварна, с което се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация  (ПУП-ПР) за част от квартал 148, в обхват УПИ VIII и тупик за достъп до УПИ VIII и УПИ IX по плана на гр. Каварна, община Каварна, обл. Добрич.