Обявление за издадена Заповед № 713/01.10.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 713/01.10.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация за УПИ VI-9744, кв. 28 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, предвиждащ разделянето на две нови УПИ и изработване на план за застрояване за новообразуваните УПИ.