Обявление за издадена Заповед № 695/20.09.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 695/20.09.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за УПИ XV, кв. 321 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич.