Обявление за издадена Заповед № 601/29.08.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 601/29.08.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в частта за УПИ IV - 223, кв. 23 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич.